TeleSrbija

Operator SBB ponovo je "uhvaćen" u praksi da menja sadržaj obaveštenja bez da promeni datum tog obaveštenja. 

Podsećamo, SBB je pre par meseci antidatirao nove opšte uslove, zbog čega je RATEL podneo prijavu Ministarstvu.

Sada, ponovo imamo situaciju da je SBB objavio dokument "Izmene i dopune opštih uslova od 19.06.2023.", u kojem se na poslednjoj strani nalazi tekst:

Ove izmene i dopune objavljuju se 02.10.2023. godine i stupaju na snagu nakon 30 dana kako bi se Pretplatnici  upoznali sa istima, nakon čega stupaju na snagu. Ostale odredbe Opštih uslova od 19.06.2023. godine ostaju nepromenjene i dalje na snazi. 

SBB nije u dokumentu naznačio koje izmene su od 19.06.2023. godine a koje su od 02.10.2023. godine.

Dokument na dan 06.11.2023. godine, smo arhivirali ovde, a samu stranicu na sajtu SBB-a ovde.

Foto: Screenshot / sbb.rs
Foto: Screenshot / sbb.rs

Zbog navedenog smo ponovo prosledili prijavu RATEL-u, jer smatramo da je operator SBB primenio izvanprosečan napor da postojeći fajl, nazvan izmene-i-dopune-opstih-uslova-od-19-06-2023.pdf, u čijem nazivu se dakle spominje datum 19.06.2023. godine, izmeni, sa sadržajem koji je objavljen 02.10.2023. godine, a onda ga ponovo uploaduje u WordPress CMS, i zameni lokaciju fajla na stranici, ostavljajući tom prilikom isti naziv. Smatramo da je dodavanje novog unosa sa ispravnim datumom jednostavniji proces nego izmena postojećeg unosa sa starim datumom, kroz dodavanje novog sadržaja.

Kao urednik ovog portala želim da istaknem i činjenicu da je prošli put kada smo pisali o podnetoj prijavi protiv SBB-a, ali takođe u istom tekstu i Telekoma, Yettel-a, Sat Trakt-a, i gomile drugih operatora, SBB podneo prijavu Savetu za štampu, zatim zatražio da se objavi demant - što je objavljeno u roku od manje od sat vremena od trenutka pristizanja demanta, a zatim odbio bilo kakvu vrstu dogovora, već insistirao da se o prijavi odluči na sednici Saveta za štampu. U komunikaciji sa Savetom za štampu, SBB je potvrdio da su navodi portala TeleSrbija tačni, ali je smatrao da pošto su greške načinjene "slučajno", tekst o činjenici da su podnete prijave nije istinit.

Ovakvo postupanje SBB-a protiv malog medija koji se bori samo i isključivo za poštovanje Zakona o elektronskim komunikacijama i Zakona o zaštiti potrošača, te koji posredno i neposredno učestvuje u zaštiti prava krajnjih korisnika telekomunikacionih usluga, vidimo kao agresivan pokušaj da se uguši legitimna kritika poslovanja operatora, između kojih i SBB-a. Čak smatram da se takvo postupanje može okarakterisati gušenjem slobode medija.

Dan pre objavljivanja teksta uputili smo dopis SBB-u sa zahtevom za komentar, na šta oni nisu odgovorili u datom roku. Odgovor je naknadno dostavljen, što prenosimo ispod:

Izmene i dopune su objavljene na sajtu kao što to i stoji u stavu III Izmena 02.10.2023. godine, te je dat rok od 30 dana da se korisnici upoznaju sa njima pre stupanja na snagu, mada su u pitanju stvari tehničke prirode koje ne utiču na uslove ugovaranja, specifikaciju usluge ili ponudu.

U svakom stavu Izmena,  pozivamo se na član Opštih uslova gde tačno naznačavamo koji se ceo član menja i kako sada glasi.

Dakle, upoređivanjem Opštih uslova za SBB usluge od 19.16.2023. godine sa dokumentom Izmene i dopune Opštih uslova od 19.06.2023. godine (oba dokumenta stoje na prvim mestima liste dokumenata jedan iznad drugog), može tačno da se vidi šta je izmenjeno.

I dalje je nejasno zašto je dokument objavljen 02.10.2023. godine naslovljen datumom 19.06.2023. godine.

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara


VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno