TeleSrbija

Portal TeleSrbija podneo je prijavu protiv operatora SatTrakt (STCable) iz Bačke Topole zbog sklapanja protivzakonitih ugovora sa korisnicima u pogledu trajanja ugovora dužeg od 2 godine. Sa zadovoljstvom možemo da saopštimo da je operator SatTrakt obustavio sklapanje ugovora na periode duže od 24 meseca, što je i dostavljeno u pisanom izjašnjenju Regulatora portalu TeleSrbija.

Konkretno, podneli smo prijavu 6. avgusta 2023. godine protiv SatTrakt zbog sklapanja ugovora čiji je minimalni period ugovorne obaveze duži do 24 meseca, a što nije u skladu sa članom 129. stav 1 Zakona o elektronskim komunikacijama. U prijavi smo zahtevali da operator obustavi navedenu poslovnu praksu, kako je u trenutnu podnošenja prijave operator reklamirao pakete sa ugovornom obavezom od 36 meseci kao i od 48 meseci. Predmet prijave su bili paketi koji sadrže usluge samo televizije, kao i kombinovani paketi sa uslugama televizije i Interneta, i drugih dodatnih usluga izuzev onih isključenih stavom 1. člana 129. ZEK. 

Podsećamo, SatTrakt je trenutno četvrti po broju korisnika operator elektronskim komunikacija, distribucije medijskih sadržaja i fiksne telefonije u Srbiji, iza Telekoma Srbija, SBB-a i od skoro Yettel-a. Svoje usluge koncentrisano nudi na području AP Vojvodine, na bakarnoj koaksijalnoj mreži kao i na GPON pasivnoj optičkoj mreži. Uz usluge Interneta, televizije i fiksne telefonije nudi i kupovinu uređaja na rate, kao i pakete usluga obezbeđenja, alarma, pametnog doma i sličnog.

U izjašnjenju koje je SatTrakt dostavio Regulatoru, a koje je Regulator dostavio nama, nisu navedeni posebni detalji osim izjašnjenja da operator više ne nudi ugovore na periode duže od 24 meseca, u skladu sa Zakonom o elektronskim komunikacijama. Postojeći ugovori sklopljeni pre 2. avgusta 2023. godine odnosno pre stupanja na snagu novog ZEK nastavljaju da važe, a ugovori sklopljeni nakon (uključujući i) 2. avgusta 2023. godine sa periodom ugovorne obaveze dužim od 24 meseca su ništavni. 

Ovo je samo jedna u nizu pozitivnih promena koje smo zajedno realizovani na telekomunikacionoj sceni Srbije u proteklih godinu dana, boreći se za zaštitu prava krajnih korisnika telekomunikacionih usluga. Sa zadovoljstvom možemo da saopštimo da u ovom trenutku imamo podnete desetine prijava protiv operatora kao što su SBB, Telekom Srbija, Orion telekom, i Yettel, i da spremamo još desetine novih, kako bismo ispravili svaku nepravilnost u radu operatora i zajedno sa Regulatorom i Ministarstvom informisanja i telekomunikacija uskladili tržište sa Zakonom i omogućili harmonizaciju poslovanja srpskih operatora elektronskih komunikacija sa standardima i zakonskim odredbama Evropske unije. 

2
❤️
4
👍
0
😲
0
😢
1
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara


VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno