TeleSrbija

Operator MTS (Telekom Srbija) je kao jedan od koraka usklađivanja svog poslovanja sa važećom zakonskom regulativom otpočeo realizaciju zahteva za raskid ugovora potpisanih kvalifikovanim sertifikatom za elektronski potpis. 

Ovo znači da raskid ugovora koji imate kod Telekoma od danas možete podneti mejlom, potpisom samog dokumenta koristeći kvalifikovani sertifikat za elektronski potpis u čipu Vaše lične karte, ili koristeći elektronski potpis u klaudu kao servis eUprave.

Iz Sektora za brigu o korisnicima kompanije Telekom Srbija poručuju da Telekom intenzivno radi na usklađivanju svih svojih poslovnih procedura sa važećim Zakonom o elektronskim komunikacijama, Zakonom o zaštiti potrošača i Zakonom o obligacionim odnosima, a jedan od koraka je bio upravo implementacija procedura za prihvatanje svih dokumenata potpisanih kvalifikovanim sertifikatom za elektronski potpis.

Pozdravljamo potez Telekoma, i pozivamo ostale operatore da usklade svoje poslovanje sa svim zakonima i aktima na snazi.

Zdravo tržište je konkurentno tržište, dok su telekomunikacije jedno od osnovnih preduslova za funkcionisanje građana u današnjem modernom i hiperpovezanom svetu.

3
❤️
2
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

2 komentara

Aleksandar
Znam da mi nećete objaviti komentar, jer je to MTS demokratija, ali: Ja sam već dva ugovora raskinuo sa A1, mejlom, bez ikakvih sertifikata. Koliko ljudi uopšte ima te sertifikate. 1%?
Bojan
Elektronski sertifikat potvrđuje identitet pošiljaoca. Mejlom bez sertifikata mora da se pošalje skeniran dokument sa potpisom. Sertifikat to ubrzava, olakšava i dokazuje identitet. Sve više građana koristi elektronski sertifikat

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno