TeleSrbija

Uprisustvu predsednika Republike Srbije, Aleksandra Vučića, ministar informisanja i telekomunikacija, Mihailo Jovanović i ministar unutrašnjih poslova, Bratislav Gašić, potpisali su danas Sporazum o saradnji u slučaju hitnog obaveštavanja javnosti o nestanku maloletnog lica, u Beogradu.

Ministarstvo informisanja i telekomunikacija je u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova uspostavilo elektronsku platformu „Pronađi me“ koja omogućava policijskim službenicima da na brz i efikasan način postave obaveštenje o nestalom maloletnom licu na platformu, a potom i eksternim korisnicima da preuzmu sadržaj i pokrenu proceduru radi obaveštavanja javnosti putem SMS poruka, prekidima radio i televizijskih programa, objavama na autobuskim i železničkim stanicama i penalima na auto-putevima.

Platforma za obaveštavanje javnosti o nestalom maloletnom licu „Pronađi me“ uspostavljena je u cilju brze reakcije u slučaju nestanka maloletnih lica slanjem jedinstvenog alarma različitim učesnicima procesa, koji sadrži osnovne podatke o nestalom licu, kao što su policijska uprava gde je prijavljen predmet, ime i prezime nestale osobe, godine starosti, lični opis, opis odeće, mesto nestanka i druge važne informacije.

Sporazum je potpisan u okviru 8. Konferencije o bezbednosti dece „Bezbednost i odgovornost 2023“.

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara


VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno