TeleSrbija

Ministar informisanja i telekomunikacija u Vladi Republike Srbije, Mihailo Jovanović i v.d. direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, Milan Latinović, sastali su se sa ministrom informacionog društva i administracije Republike Severne Makedonije, Azirom Aliuom.

Tokom sastanka delegacije su se usaglasile da će u cilju jačanja saradnje između dve zemlje u oblasti digitalizacije i informaciono-komunikacionih tehnologija zajednički raditi na razmenjivanju najbolje prakse i znanja iz ovih oblasti.

„Republika Srbija je postigla značajne rezultate u transformaciji javne uprave u efikasan servis građana kroz uvođenje elektronske uprave. U prethodnih 6 godina izgradili smo potrebnu infrastrukturu eUprave koju čine državni data centri u Beogradu i Kragujevcu, Jedinstvena informaciono-komunikaciona mreža eUprave, centri za nadzor i upravljanje, šeme elektronske identifikacije i elektronski potpis u kladu. Takođe, pružili smo veliki broj usluga poput eIzvoda iz matične knjige rođenih i eDržavljanstva, eUpisa u vrtiće, osnovne i srednje škole, eSandučeta, eZakazivanja i mnogih drugih. Spremni smo da stečeno iskustvo i znanje podelimo sa kolegama iz Severne Makedonije“, istakao je ministar Jovanović i dodao da je bitno da dve zemlje rade na uspostavljanju prekograničnih elektronskih usluga.

Ministar informacionog društva i administracije Republike Severne Makedonije, Azir Aliju je naglasio da je digitalizacija jedini način da se poboljšaju životi građana, preduzeća i ojača ekonomija zemalja.

„Važno je preduzeti konkretne korake za poboljšanje infrastrukture i  povezivanje u regionu, jer stvaranje zajedničkog digitalnog tržišta putem napredne tehnologije otvara vrata mnogim mogućnostima u drugim ključnim sektorima kao što su infrastruktura ili obrazovanje“, rekao je ministar Aliu.

1
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara


VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno