TeleSrbija

U vezi sa protivzakonitim servisom za naplatu usluga sa dodatnom vrednošću koji funkcioniše preko "klika", gde su činioci NTH Media, Telenor Digital i Yettel protivzakonito realizovali VAS servis, portal TeleSrbija podneo je prijavu RATEL-u u martu 2023. godine. RATEL nam je dostavio dopis po ovom pitanju 19. septembra, o čemu smo pisali ovde.

Nakon toga, advokati ovlašćeni od strane NTH Media su poslali demant u kojem su priložili rešenje okončanja postupka inspekcijskog nadzora, sa zahtevom da se demant odmah objavi.

Portal TeleSrbija, kao registrovani medij u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima, postupio je prema obavezi po članu 94. Zakona, te je objavio verbatim demant koji je dostavljen našoj redakciji.

Paralelno, uputili smo dopis RATEL-u sa zahtevom za izjašnjenje po navedenom slučaju, odnosno - da li je postupak protiv NTH Media okončan, kako su naveli advokati NTH Media, a po prijavi koju smo mi podneli u martu 2023. godine.

RATEL nam je danas, 14. novembra dostavio odgovor u kojem su afirmisali da postupak još uvek nije okončan.

RATEL još uvek nema odgovor iz MIT-a na našu prijavu za NTH medija koju smo prosledili MIT-u dana 20.06.2023.

Što se tiče vaše tvrdnje da ste u posedu izveštaja o inspekcijskom nadzoru od 14.07.2023, napominjemo da, prema podacima kojima raspolaže RATEL, postupak još uvek nije okončan.

U završnom osvrtu želimo naglasiti neumornu posvećenost portala TeleSrbija ka zaštiti interesa krajnjih korisnika telekomunikacionih. Nastojimo pružiti izveštaje s posebnom pažnjom, vodeći računa o integritetu informacija i promovišući transparentnost u interesu šire javnosti.

Što se tiče slučaja NTH Media i problema sa VAS uslugama, stojimo snažno u nameri da se ovaj slučaj reši do krajnjih granica. Smatramo da je od suštinske važnosti insistirati na potpunom razrešenju situacije kako bismo osigurali zaštitu prava i interesa svih uključenih strana, a posebno u pogledu budućih problema krajnjih korisnika sa VAS uslugama. Odlučno podržavamo svaki korak prema rešenju ovog pitanja, čvrsto verujući da će to doprineti našem integritetu i ojačati poverenje čitalaca u naše izveštavanje.

1
❤️
1
👍
0
😲
0
😢
0
😠
1

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara


VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno