Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!

U vezi sa protivzakonitim servisom za naplatu usluga sa dodatnom vrednošću koji funkcioniše preko "klika", gde su činioci NTH Media, Telenor Digital i Yettel protivzakonito realizovali VAS servis, portal TeleSrbija podneo je prijavu RATEL-u u martu 2023. godine.

Konačno smo - posle više od 6 meseci, tačnije 15. septembra - dobili izjašnjenje RATEL-a o rezultatu postupka, koje prenosimo u celosti ispod.

Regulator je u skladu sa članom 131. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“, br. 44/10, 60/13-odluka US, 62/14 i 95/18-dr. zakon) koji je bio na snazi u trenutku prijave navedenog problema izvršio testiranje načina funkcionisanja servisa, kao i proveru postupanja operatora usluga sa dodatom vrednošću koji se bavi pružanjem navedenih usluga (VAS usluge), NTH Media d.o.o. BEOGRAD (u daljem tekstu: operator usluga sa dodatom vrednošću), pri čemu je konstatovano da funkcionalnost servisa nije u skladu sa članom 13. stav 8. Pravilnika o obavezama operatora usluga sa dodatom vrednošću (u daljem tekstu: Pravilnik), odnosno sa tačkama 1, 3. i 4. navedenog stava i to u sledećem:

1. Korisniku se ne šalje SMS pre aktiviranja usluge kojim se obaveštava o ceni, već se te informacije objavljuju na prvoj (osnovnoj) Internet stranici usluge koja se pruža;
2. Napred navedena tačka 3, kao obaveza operatora u vezi aktiviranja usluge, se ne realizuje u skladu sa Pravilnikom, slanjem SMS, već se usluga aktivira na drugoj Internet stranici servisa (nakon prvog klika), gde je opet objavljena informacija o ceni, mogućnosti odustajanja ili opciji „pretplati se“;

Iz tog razloga je operatoru usluga sa dodatom vrednošću, u skladu sa članom 131. pomenutog Zakona o elektronskim komunikacijama dat rok od 30 dana za otklanjanje nedostataka u funkcionisanju servisa, odnosno naloženo je da operator u naznačenom roku uskladi funkcionalnost servisa sa obavezama iz Pravilnika.

S obzirom na to da navedeni operator u ostavljenom roku nije obavestio Regulatora da je otklonio utvrđene nepravilnosti, Regulator je Ministarstvu za informisanje i telekomunikacije podneo prijavu za sprovođenje inspekcijskog nadzora

Reakcija RATEL-a ponovo potvrđuje osnovanost podnete prijave protiv pružaoca VAS usluge, i utemeljuje zauzet stav redakcije portala TeleSrbija. 

Naš cilj je da uspostavimo jedinstvenu i autoritativnu platformu kojoj ljudi veruju, koja informiše javnost o aktivnostima u sferi telekomunikacija, i koja svojim radom, informisanjem, kao i direktnim prijavama, štiti interese krajnjih korisnika telekomunikacionih usluga, a isto tako štiti zakonitost poslovanja u oblasti telekomunikacija u Republici Srbiji.

Ponosni smo što već sada iza sebe imamo izvanredne rezultate naših aktivnosti, i što svakim danom ostavljamo izmerljiv otisak na zakonodavni okvir i poslovanje operatora i pružaoca srodnih usluga na našem tržištu. 

Dhilos Cloud - Stabilan, brz i povoljan web hosting!
0
❤️
6
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!


Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara

Autor Milan Kragujević

Milan je programer, entuzijasta za nove tehnologije, telekomunikacije, ekonomiju, računarski softver i razvoj mreža. Pokrenuo je portal TeleSrbija u decembru 2020. godine sa ciljem da unapredi informisanost korisnika IKT usluga u Srbiji, i da sa javnošću podeli svoj entuzijazam i znanje o telekomunikacijama.

Dhilos Cloud - Stabilan, brz i povoljan web hosting!

Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!


VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno