Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!

Usled velikog broja žalbi koje dobijamo od korisnika operatora Internet i TV usluga na temu prava korisnika na raskid ugovora bez plaćanja bilo kakve naknade štete, uključujući i promo mesece, priključne takse, besplatne dodatke, i sve ostale popuste, pri čemu operatori obmanjuju korisnike i krše njihova zakonom zagarantovana prava da raskinu ugovor bez plaćanja naknade štete, pozivajući se na fiktivna tumačenja starog i novog Zakona o elektronskim komunikacijama, nedavno smo se obratili regulatoru RATEL sa zahtevom da nam nedvosmisleno pojasne da li korisnik ima pravo na raskid ugovora kada operator ukine bilo koji TV kanal. Takođe, pozivajući se na praksu Telekoma Srbija da obaveštenja o ukidanju kanala objavljuje post factum, time kršeći obavezu prema ZEK da izmenu najavi minimalno 30 dana unapred, zatražili smo informaciju i o tome da li korisnik ima pravo na raskid ugovora čak i kada promena nije najavljena unapred.

RATEL je nedvosmisleno potvrdio našu interpretaciju ZEK-a, a koja se tiče prava korisnika na raskid ugovora, kada dođe do ukidanja bilo kog jednog ili više TV kanala, bez obzira na to da li je broj TV kanala promenjen ili nije, kao i da li je promena najavljena unapred ili nije.

RATEL je potvrdio da korisnik ima pravo da bez plaćanja bilo kakve naknade štete raskine ugovor kojem nije istekao minimalni period trajanja ugovorne obaveze ukoliko operator izvrši ukidanje bilo kog jednog ili više TV kanala, bez obzira da li se time smanjio ukupan broj ponuđenih TV kanala, bez obzira da li operator u svojim Opštim uslovima ne garantuje broj TV kanala ili garantuje broj TV kanala manji od stvarnog broja kanala u ponudi, i bez obzira na to da li je operator u svom obaveštenju, ugovoru ili opštim uslovima naveo pravo korisnika da raskine ugovor u skladu sa članom 131. ZEK!

Odgovor RATEL-a prenosimo u celosti:

Poštovani,

Članom 131. st 1. i 3.  Zakona o elektronskim komunikacijama ( ZEK) je, između ostalog, propisano da je pružalac javno dostupne elektronske komunikacione usluge, dužan da krajnjeg korisnika, najmanje 30 dana unapred, na jasan i razumljiv način, na trajnom nosaču podataka ili na drugi odgovarajući način koji omogućava krajnjem korisniku da sačuva obaveštenje na trajnom nosaču podataka, obavesti o nameri jednostrane izmene uslova ugovora, kao i pravu krajnjeg korisnika na raskid ugovora pre isteka perioda na koji je zaključen, bez obaveze plaćanja troškova u vezi sa raskidom. Naime, krajnji korisnik ima pravo na raskid ugovora, bez obaveze plaćanja troškova u vezi sa raskidom, u roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja o nameri jednostrane izmene uslova ugovora od strane pružaoca javno dostupne elektronske komunikacione usluge ako se najavljenim jednostranim izmenama bitno menjaju uslovi pod kojima je ugovor zaključen, na način koji nije u korist krajnjeg korisnika, a naročito u pogledu specifikacije usluga i uslova za korišćenje usluga u vezi sa ponuđenim promotivnim pogodnostima.

Shodno članu 128. stav 1. ZEK međusobna prava i obaveze pružaoca javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga i krajnjih korisnika uređuju se ugovorom, a sastavni deo ugovora je sažetak ugovora koji je važeći u trenutku zaključenja ugovora, a koji, shodno stavu 4. tačka 2) tog člana ZEK, između ostalog, obuhvata osnovne karakteristike usluge koja se pruža samostalno ili u paketu, odnosno vrstu televizijskog paketa sa spiskom TV kanala. S tim u vezi, navedeni slučaj ukidanja TV kanala iz ponude smatraće se bitnom promenom uslova pod kojim je ugovor zaključen, a što dalje daje pravo krajnjem korisniku da raskine ugovor pre isteka perioda na koji je zaključen, bez obaveze plaćanja troškova u vezi sa raskidom.  

Što se tiče drugog pitanja, odnosno situacije u kojoj operator nije korisniku najavio izmenu/ukidanje kanala, ZEK eksplicitno ne propisuje rok u kom korisnik ima pravo da raskine ugovor bez plaćanja troškova u vezi sa raskidom, te Vam u skladu sa članom 80. Zakona o državnoj upravi ukazujemo na mogućnost obraćanja Ministarstvu informisanja i telekomunikacija kao nadležnom organu za tumačenje odredaba ZEK-a, odnosno za davanja mišljenja o primeni njegovih odredaba.

Srdačno,

RATEL

U prethodnom periodu, operatori Internet i TV usluga su nebrojeno puta drsko kršili prava korisnika koja su im zagarantovana starim i novim Zakonom o elektronskim komunikacijama, Pravilnikom o parametrima kvaliteta javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga i sprovođenju kontrole obavljanja delatnosti elektronskih komunikacija, kao i Zakonom o zaštiti potrošača i Zakonom o obligacionim odnosima. 

Nadamo se da će se - nakon što je RATEL konačno nedvosmisleno i jasno naveo prava korisnika - korisnici naći ohrabreni da ta prava i iskoriste, i da nakon što dobiju bezobrazan obmanjujući odgovor od strane operatora iskoriste svoje pravo da podnesi pritužbu protiv operatora regulatornom telu RATEL, kako bi ostvarili svoja prava.

Sami se morate izboriti za svoja prava, jer niko drugi to neće činiti umesto vas!

Dhilos Cloud - Stabilan, brz i povoljan web hosting!
12
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
1

Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!


Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

1 komentar

Dejan
Sve je ovo zaludjivanje..licno sam o ovoj temi pisao ratelu i posle ko znakoliko vremena dobio ovakav odgovor alibez i jednog saveta sta i kako ostvariti svoja prava..cak su i oni yrazili ovo tumacenje od"ministarstva twlekomunikacija"..sto imam i napismeno..zato mislim da je ovo sve ,na zalost,povezan sistem za pljackanje naroda..Vama su odgovorili,ok..narodu slabo.Vise puta sam se obracao bez odgovora movo sada jesu,posle dugo vremena,kada je sve i proslo.
Autor Milan Kragujević

Milan je programer, entuzijasta za nove tehnologije, telekomunikacije, ekonomiju, računarski softver i razvoj mreža. Pokrenuo je portal TeleSrbija u decembru 2020. godine sa ciljem da unapredi informisanost korisnika IKT usluga u Srbiji, i da sa javnošću podeli svoj entuzijazam i znanje o telekomunikacijama.

Dhilos Cloud - Stabilan, brz i povoljan web hosting!

Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!


VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno