Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!

Pravilnik o prenosivosti broja za usluge koje se pružaju preko javnih mobilnih komunikacionih mreža („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 13/22) i Pravilnik o prenosivosti broja za usluge koje se pružaju preko javnih komunikacionih mreža na fiksnoj lokaciji („Službeni glasnik RS“, broj 101/22) počeli su da se primenjuju od 1. avgusta 2023. godine. Regulatorno telo za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL) donelo je navedene pravilnike u nameri da se korisnicima olakša i ubrza prenos broja, a operatorima pruži mogućnost da između sebe efikasnije sprovode postupak prenosa.

Analizirajući dosadašnju praksu, kao i iskustva korisnika i operatora u primeni prethodnih pravilnika, prepoznate su mogućnosti za unapređenje postupka prenosa broja. Neke od novina u odnosu na prethodne odredbe odnose se, između ostalog, na mogućnost da se zahtev za prenos broja podnosi elektronski, zatim na skraćenje rokova u postupku prenosa, kao i na preciznije definisanje odredaba koje su zbog različitog tumačenja dovodile do odbijanja i otežavanja postupanja po zahtevu za prenos. Dalje, izričito je propisano da je prenos broja za korisnike besplatan, mada se i u dosadašnjoj praksi prenos broja nije naplaćivao.

Da bi se korisnicima olakšao i ubrzao postupak prenosa broja, propisano je da se subota računa kao radni dan, što znači da se subotom može podneti zahtev za prenos broja i da se subotom vrše prenosi. Uvedena je mogućnost da se najviše do 30 dana unapred zakaže prenos broja, sa tačno određenim datumom. Za poslovne korisnike sa mnogo telefonskih brojeva važno unapređenje je da operatori imaju obavezu da tim korisnicima dostave podatke o svim njihovim telefonskim brojevima, uz podatke o ugovoru i datumu isticanja ugovora za svaki od brojeva.

Izmene koje donose nova pravila postupka prenosa broja u fiksnim i mobilnim mrežama podrazumevaju i izmene u funkcionisanju Centralne baze prenetih brojeva koju vodi RATEL i koja je ključna za funkcionisanje prenosivosti brojeva. Imajući u vidu složenost postupka, neophodna su bila i odgovarajuća prilagođavanja u sistemima svih operatora (4 mobilna operatora + 22 fiksna operatora). Naime, zbog potrebe prilagođavanje internih procedura operatora novim pravilima bilo je potrebno ostaviti razuman rok od usvajanja do početka primene donetih pravilnika.

RATEL je posebno vodio računa da se ne naruši funkcionisanje prenosivosti brojeva i rad sistema Centralne baze prenetih brojeva, koji radi više od deset godina i preko koga je do sada preneto više od 1,6 miliona brojeva u mobilnoj i fiksnoj telefoniji.

Detaljnije informacije nalaze se na sledećem linku https://www.ratel.rs/cyr/page/cyr-prenos-broja.

Dhilos Cloud - Stabilan, brz i povoljan web hosting!
1
❤️
4
👍
0
😲
1
😢
0
😠
0

Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!


Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara

Dhilos Cloud - Stabilan, brz i povoljan web hosting!

Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!


VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno