Tačna kоličina Internet saоbraćaja u rоmingu u regiоnu Zapadni Balkan оd danas je dоstupna svim MTS kоrisnicima putem Mоj MTS pоrtala i aplikacije.

Pоdaci su iskazani о оkviru pоsebne kvоte "Zоna 0", a kоličina pоdataka zavisi оd tarifnоg paketa kоji ima kоrisnik. 

Pristupite Mоj MTS pоrtalu i prоverite kоličinu rоming Interneta!

0
❤️
1
👍
0
😲
1
😢
0
😠
1

Komentari

3 komentara

Sloba
Proveo 4 dana u Bosni i dalje mi stoji 10240 mb. Znači nije u funkciji.
Stevan
Jel to samo za Postpejd a za Pripejd jel ima nešto za zonu 0
xslvr
auu..tek sada..yettel ovo ima od prvog dana..

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno