Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!

Obaveštenje: Ovaj tekst je stariji od 3 meseca, i može sadržati netačne ili nepotpune informacije. Za aktuelne informacije uvek proverite sajt pružaoca usluga ili drugi relevantan izvor.

Operator SBB objavio je danas nove Opšte uslove koji stupaju na snagu 02.07.2023. godine, a koji su usklađeni sa odredbama novog Zakona o elektronskim komunikacijama kao i novog Pravilnika o parametrima kvaliteta javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga i sprovođenju kontrole obavljanja delatnosti elektronskih komunikacija.

Celokupan tekst novih Opštih uslova možete pročitati na ovom linku

Od promena u novim Opštim uslovima ističemo da je naveden garantovani kvalitet usluge u pogledu vremena uspostavljanja usluge, broja reklamacija, vremena rešavanja reklamacija i vremena do odgovora na poziv upućen call centru.

Usklađene su minimalne brzine Internet servisa, koje sada iznose minimalno 70% od reklamirane brzine, i prosečno 80% od reklamirane brzine dostupno minimalno 90% vremena.

Izmenjene su neke odredbe koje se tiču seobe usluge, pa je sada neophodno najaviti seobu najkasnije 3 dana nakon preseljenja, pismeno na prodajnom mestu operatora.

SBB je zadržao "spornu" odredbu koja izaziva mnogo konfuzije prilikom tumačenja, a tiče se prava korisnika na raskid ugovora ukoliko dođe do promene karakteristika ili sadržaja ugovorenih usluga.

Saglasno Zakonu, SBB će mesec dana unapred obavestiti na pogodan način Pretplatnika o nameri jednostrane izmene uslova ugovora, kao i o pravu Pretplatnika na raskid ugovora pre isteka perioda na koji je zaključen, bez obaveze plaćanja troškova u vezi sa raskidom ako se najavljenim izmenama bitno menjaju uslovi pod kojima je ugovor zaključen na način koji nije na korist Pretplatnika.

Konkretno, sporno je "na pogodan način", kako je novim Zakonom predviđeno da korisnik bude obavešten na trajnom nosaču podataka. Sporna je i odredba "bitno menjaju uslovi", jer je novim ZEK-om ustanovljeno pravo korisnika na raskid pri svakoj promeni, osim promena zarad usklađivanja poslovanja i pružane usluge sa zakonskim i regulatornim okvirima, ili promena koje su isključivo proceduralne prirode (kao što je na primer - promena imena paketa).

U praksi, SBB će biti prisiljen, kao i svi ostali operatori, da realizuje raskide korisnicima prilikom ukidanja kanala, poskupljenja, promena ponude, i sličnog, bez obzira šta piše u Opštim uslovima.

Sporno je i to što operator nije definisao pravo korisnika na odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, u roku od 14 dana, bez plaćanja bilo kakve naknade, što je obaveza svakog prodavca kada posluje na daljinu. SBB u novim Opštim uslovima uopšte nije spomenuo odustanak od ugovora, što je za dlaku bolje od Yettel-a, koji aktivno obmanjuje korisnike da moraju da plate priključnu taksu između 14.000 i 10.000 dinara prilikom odustanka od ugovora.

SBB je prekršio svoju obavezu da korisnike 30 dana ranije obavesti o novim Opštim uslovima, kao što su uradili Telekom i A1. Na današnji dan Yettel i dalje nije objavio nove Opšte uslove, dok im stari nisu usklađeni sa novim ZEK-om niti Pravilnikom.

Dhilos Cloud - Stabilan, brz i povoljan web hosting!
4
❤️
1
👍
0
😲
0
😢
5
😠
0

Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!


Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara

Autor Milan Kragujević

Milan je programer, entuzijasta za nove tehnologije, telekomunikacije, ekonomiju, računarski softver i razvoj mreža. Pokrenuo je portal TeleSrbija u decembru 2020. godine sa ciljem da unapredi informisanost korisnika IKT usluga u Srbiji, i da sa javnošću podeli svoj entuzijazam i znanje o telekomunikacijama.

Dhilos Cloud - Stabilan, brz i povoljan web hosting!

Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!


VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno