Ukidanje naplate rominga na Zapadnom Balkanu od 1. jula - sve što treba da znate!

Zanima te samo količina gigabajta u romingu? Klikni ovde i pogledaj naš Roming vodič! U vezi sa planiranim ukidanjem rominga na Zapadnom Balkanu, operatori u Srbiji su objavili dokumentaciju koja reguliše uslove pružanja usluga u romingu u…
Ukidanje naplate rominga na Zapadnom Balkanu od 1. jula - sve što treba da znate!

Foto: TeleSrbija, Shutterstock, Pexels, Wikimedia, Telenor, A1 Srbija, Telekom Srbija

Zanima te samo količina gigabajta u romingu? Klikni ovde i pogledaj naš Roming vodič!

U vezi sa planiranim ukidanjem rominga na Zapadnom Balkanu, operatori u Srbiji su objavili dokumentaciju koja reguliše uslove pružanja usluga u romingu u zonama Zapadnog Balkana (Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Albanija i AP Kosovo i Metohija) po principu „roam like at home” („roming kao kod kuće”), u skladu sa Rešenjem Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL) broj 1-03-34900-3/19-15 od 17. juna 2019. godine.

Ako Vas zanimaju detalji posebne naplate za roming u Grčkoj, pročitajte „Povoljniji roming u Grčkoj od 1. jula — saznajte koje su cene kod Vašeg operatora”!

Ukratko 🙂

Većina čitaoca zanima samo jedna stvar - ukratko, šta ovo znači za prosečnog korisnika? Evo odgovora:

Sav saobraćaj u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji, Albaniji i na AP Kosovo i Metohija se tarifira kao saobraćaj u Srbiji ka drugoj mreži.

Dakle, koriste se minuti i SMS poruke za sve mreže (ali ne i SMS/minuti koji važe samo unutar Vaše mreže) kao i količina Interneta koja Vam je dodeljena.

Dodatna naplata ne postoji osim ukoliko Vaš operator nije uveo posebnu politiku poštene upotrebe (FUP) kojom ograničava količinu Interneta van Srbije, ili naplaćuje prekomerni odnosno nesrazmerni saobraćaj koji je nastao u romingu.

Istovremeno, jako je bitno da „ne preterujte” sa upotrebom rominga u posebnoj zoni Zapadnog Balkana, kako je ova usluga predviđena za povremeno korišćenje rominga po navedenim uslovima od strane državljana Srbija odnosno svih lica sa registrovanim prebivalištem/boravištem na teritoriji Republike Srbije. Takođe, postoji vremensko ograničenje od 123 dana, koliko SIM kartica maksimalno može da provede u romingu pre nego što se ista smatra zloupotrebljenom.

Naravno, Vaš operator može da odredi i druge mere sprečavanja zlouporebe kao i kriterijume identifikovanja zloupotrebe, koji se ne mogu generalizovati.


Opšte odredbe

Svi operatori sa licencom za pružanje usluga mobilne telefonije na teritoriji Srbije su u obavezi da do 1. jula 2021. ukinu posebnu naplatu za roming u zonama Zapadnog Balkana, kao jedan od koraka na putu Evrointegracija i usklađivanju zakonske regulative telekomunikacionih operatora sa Evropskim standardima.

U okviru ovog Rešenja, predviđeno je da se saobraćaj u romingu naplaćuje kao nacionalni saobraćaj (uključujući i tarifiranje iz dodeljene količine saobraćaja uključenog u mesečnu pretplatu; „besplatni minuti”), uz predviđena dozvoljena odstupanja u vidu politika poštene upotrebe (FUP, fair use policy).

„Saglasno članu 5. Sporazuma, operatorima Telekom Srbija a.d., TELENOR D.O.O., VIP MOBILE DOO, MUNDIO MOBILE d.o.o. i GLOBALTEL d.o.o. počev od 1.7.2021. godine određuje se obaveza ukidanja dodatne naknade koja se dodaje na domaću maloprodajnu cenu, definisanu na način u stavu II. tačka 1) dispozitiva ovog rešenja, za regulisane odlazne pozive u romingu, regulisane poslate SMS poruke u romingu i regulisane usluge prenosa podataka u romingu, uključujući MMS poruke, kao i obaveza ukidanja naknade za regulisane dolazne pozive u romingu, kao i svih opštih naknada za omogućavanje korišćenja terminalne opreme ili usluge u regionu Zapadnog Balkana, osim u slučajevima utvrđenim u st. IX. i X. dispozitiva ovog rešenja, odnosno u slučajevima odobrenja primene dodatne naknade od strane Agencije neophodne za povraćaj troškova pružanja tih usluga i primene „politike primerenog korišćenja“, u skladu sa opštim aktima Agencije koje, shodno članu 6. stav 2. Sporazuma, Agencija ima obavezu da usvoji do 31. decembra 2020. godine. ” — Rešenje RATEL br. 1-03-34900-3/19-15

Dakle, iz navedenog je jasno da će saobraćaj u romingu u okviru zone Zapadnog Balkana biti tarifiran kao nacionalni saobraćaj od strane sva 4 operatora (mts, Telenor, A1 i Globaltel MVNO).

Sprečavanje zloupotrebe

U okviru opštih odredbi, svi operatori su odredili određene kriterijume kojim identifikuju zloupotrebu usluge rominga u zoni Zapadnog Balkana, kao i metode zaštite od takve zloupotrebe. Generalno, postoje 3 indikatora koja operatori koriste za utvrđivanje zloupotrebe:

  1. „Dokaz o prebivalištu, odnosno boravištu u RS ili drugim stabilnim vezama sa RS” — čime korisnik dokazuje da živi u Srbiji i u skladu sa tim ima pravo da koristi usluge rominga u posebnoj zoni Zapadnog Balkana; operator ima pravo da od korisnika zahteva navedene dokaze i da primeni mere zaštite od zloupotrebe ukoliko korisnik ne dostavi iste,
  2. Nesrazmerna količina saobraćaja realizovana u romingu u zoni Zapadnog Balkana u poređenju sa količinom saobraćaja u Srbiji — ukoliko korisnik većinu saobraćaja ostvaruje putem usluge rominga u posebnoj zoni Zapadnog Balkana, operator ima pravo da naplati saobraćaj po ustanovljenom cenovniku iz Rešenja br. 1-03-34900-3/19-15 Regulatorne agencije, u cilju sprečavanja zloupotrebe,
  3. Korisnik je proveo više od 123 dana u romingu u zoni Zapadnog Balkana — ukoliko korisnik u kontinuitetu provede više od 123 dana u romingu koristeći usluge rominga u posebnoj zoni Zapadnog Balkana, operator ima pravo da naplati saobraćaj po ustanovljenom cenovniku iz Rešenja br. 1-03-34900-3/19-15 Regulatorne agencije, ili suspenduje pružanje usluga dolaznog i/ili odlaznog saobraćaja (uključujući i Internet pristup) i/ili u potpunosti onemogući korišćenje roming usluga u posebnoj zoni Zapadnog Balkana ili uošteno, trajno ili dok postoji indikacija zloupotrebe

mts / Telekom Srbija

Operator MTS (Telekom Srbija) objavio je na svom sajtu obaveštenje „Sniženje cena mobilnog saobraćaja u zoni 0”, gde se navodi sledeće:

Obaveštavamo korisnike da će od 1. jula 2021. u zemljama koje pripadaju zoni 0 (Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija i Albanija) moći da koriste minute iz besplatnog nacionalnog saobraćaja, SMS poruke i data saobraćaj u okviru svoje tarife i/ili dodataka, bez dodatne naknade.

Nakon potrošenog besplatnog nacionalnog saobraćaja, naplata će se obavljati pod istim uslovima kao i u domaćem saobraćaju. Uspostava veze, kao ni dolazni pozivi neće biti naplaćivani.

U narednom periodu, Telekom Srbija ima pravo da primeni dodatnu naknadu za roming u zemljama Zapadnog Balkana u skladu sa važećim propisima i Opštim uslovima.

Na temu politike poštene upotrebe (FUP, fair use policy), Telekom Srbija je odredio sledeće mere:

Besplatni minuti ka fiksnoj i mobilnoj mreži mts-a, koji se koriste nakon utrošene tarifne kvote ka svim mrežama, kao i minuti u okviru m:tel mreže i za pozive ka inostranstvu, ne mogu se koristiti u zoni 0.

Za određene tarife poslovnih korisnika, kao i za Mobilni Net tarife, dodeljuje se dodatna količina internet saobraćaja koja može da se koristi u okviru zone 0. Osnovna količina internet saobraćaja kod ovih tarifa može da se koristi samo u Srbiji.

Dodatne kvote Internet saobraćaja za zonu 0

Kvote za aktuelne i povučene Biznis tarife

Foto: Screenshot

Kvote za aktuelne i povučene Mobilni net tarife

Foto: Screenshot

Naplata saobraćaja u slučaju neprimerenog korišćenja ili zloupotrebe

Telekom Srbija ima pravo da primeni dodatnu naknadu za roming u zemljama Zapadnog Balkana u skladu sa važećim propisima i Opštim uslovima.

U cilju sprečavanja zloupotrebe ili neprimerenog korišćenja regulisanih maloprodajnih cena usluga rominga, Telekom Srbija će u skladu sa važećim propisima i Opštim uslovima, a tokom četiri meseca, primenom kontrolnih mehanizama zasnovanih na objektivnim pokazateljima, utvrđivati da li korisnik ima veću potrošnju u domaćem saobraćaju u odnosu na roming ili da li su više boravili u Republici Srbiji u odnosu na druge posećene ekonomije u regionu Zapadnog Balkana.

Ukoliko se utvrdi da došlo do zloupotrebe od strane korisnika, Telekom Srbija ima pravo da upozori i obavesti korisnika i može primeniti dodatnu naknadu za roming u Zemljama Zapadnog Balkana na domaću maloprodajnu cenu za regulisane odlazne i dolazne pozive u romingu i regulisane SMS poruke u romingu, i internet saobraćaj potrošen u romingu.

  1. od 1.7. cene dodatne naknade iznose 0,032 evra po odlaznom minutu, 0,016 po dolaznom minutu, 0,01 evro po SMS poruci, a za regulisanu uslugu prenosa podataka 0,0077 evra po megabajtu;
  2. od 1.1.2022. 0,006 evra po megabajtu,
  3. od 1.1. 2023. 0,0045 evra po megabajtu,
  4. od 1.1.2024. 0,0035 evra po megabajtu,
  5. od 1.1.2025. 0,003 evra po megabajtu,
  6. od 1.1.2026. 0,0025 evra po megabajtu.

Telekom Srbija prestaje da primenjuje dodatnu naknadu ukoliko potrošnja korisnika više ne upućuje na rizik od zloupotrebe ili neprimereno korišćenje.

Za više informacija, kao i uvek, posetite zvaničnu stranicu na sajtu operatora.


Telenor Srbija

Operator „Telenor Srbija” objavio je na svom sajtu stranicu „Uslovi za korišćenje roming saobraćaja u regionu Zapadnog Balkana po modelu „Roming kao kod kuće“” koja opisuje uslove kojima se reguliše tarifiranje saobraćaja u roming zoni Zapadnog Balkana.

Razgovori

Svi pozvi upućeni ka brojevima mobilnih i fiksnih operatora koji svoje usluge pružaju u regionu Zapadnog Balkana spadaju u regulisane pozive i tarifiraju se na isti način kao u domaćem saobraćaju. U regulisane pozive spadaju svi pozivi upućeni ka pozivnim brojevima +381, +382, +383, +387, +389 i +355.

Kod tarifnih paketa koji imaju dodatni saobraćaj u Telenor mreži (5.000 minuta nakon što se potroše minuti ka svim mrećama), taj saobraćaj neće moći da se koristi u regionu Zapadnog Balkana.

Svi dolazni pozivi koje korisnik primi u mrežama mobilnih operatora koji svoje usluge pružaju na teritoriji Zapadnog Balkana su besplatni.

SMS poruke

Sve odlazne SMS poruke upućene ka brojevima mobilnih operatora koji svoje usluge pružaju u regionu Zapadnog Balkana spadaju u regulisane SMS poruke i tarifiraju se na isti način kao u domaćem saobraćaju. U regulisane SMS poruke spadaju sve poruke upućene ka pozivnim brojevima +381, +382, +383, +387, +389 i +355.

Internet

Sav internet saobraćaj ostvaren u mrežama mobilnih operatora koji svoje usluge pružaju u regionu Zapadnog Balkana spada u regulisani internet saobraćaj i tarifira se na isti način kao u domaćem saobraćaju. Količina internet saobraćaja koja može da se iskoristi u mrežama mobilnih operatora koji svoje usluge pružaju na teritoriji Zapadnog Balkana zavisi od tarifnog paketa:

— Paketi za fizička lica (PDF)

— Internet paketi za fizička lica (PDF)

— Pripejd internet paketi (PDF)

— Paketi za pravna lica (PDF)

— Internet paketi za pravna lica (PDF)

Nakon što se potroši sav internet saobraćaj naveden u Opisu tarifnog paketa ili na gorenavedenoj internet adresi, radi zaštite korisnika od prekomernog zaduženja, dalje korišćenje interneta će biti onemogućeno. Korisnici koji imaju potrebu za dodatnim internet saobraćajem mogu da aktiviraju roming dodatak Roming 1GB 7 dana po ceni od 699 dinara, ili Dnevnu/Nedeljnu roming kartu koja važi u mreži Telenor Crna Gora po ceni od 199 dinara za Dnevnu, odnosno 999 dinara za Nedeljnu kartu. Pripejd korisnici će moći da koriste internet saobraćaj u regionu Zapadnog Balkana samo u slučaju da aktiviraju neki tarifni dodatak za internet saobraćaj dok se nalaze u mreži Telenor Srbija, ili neki od tarifnih dodataka za roming navedenih u prethodnom pasusu ako se nalaze u bilo kojoj drugoj mreži.

Za više informacija, kao i uvek, posetite zvaničnu stranicu na sajtu operatora.


A1 Srbija

Detaljne informacije o romingu u zoni Zapadnog Balkana za A1 Srbija možete pronaći u odvojenom tekstu.


Globaltel

U trenutku objavljivanja ovog teksta (01.06.2021.), virtuelni operator „Globaltel” još uvek nije objavio nove uslove pružanja usluga u romingu u zoni Zapadnog Balkana. Ovaj tekst će biti ažuriran kada operator objavi nove uslove.

Dopuna (05.06.2021.):

Globaltel je objavio Dokument - „USLOVI KORIŠĆENJA REGULISANIH USLUGA ROMINGA U REGIONU ZAPADNOG BALKANA ZA KORISNIKE GLOBALTELA D.O.O. U MOBILNOJ KOMUNIKACIONOJ MREŽI”, u kojem navodi konkretne mehanizme sprečavanja zloupotrebe kao i kriterijume primene politike pravedne upotrebe.

Najbitnija informacija je da se primenjuje identičan režim Roam Like at Home pristupa kao i kod ostala 3 operatora, osim što se količina Internet saobraćaja u jednom obračunskom periodu odnosno mesecu u romingu ograničava na 10 GB, bez obzira na količinu saobraćaja koju korisnik ima na raspolaganju.

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

2 komentara

Milan
Obratiti pažnju na internet stavku iz https://www.globaltel.rs/globaltel-prepaid-usluge-u-regionu-zapadnog-balkana.pdf
Nikola
Odlican i informativan tekst, kakva je situacija sa Grckom?