TeleSrbija

Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge - RATEL, usvojila je novi Pravilnik o parametrima kvaliteta javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga, vršenju merenja i ispitivanja i sprovođenju provere postupanja operatora elektronskih komunikacija. 

Novi pravilnik stupio je na snagu 1. aprila 2023. godine a počinje da se primenjuje od 2. jula 2023. godine.

U ovom tekstu ćemo površno proći neke od najbitnijih promena u novom Pravilniku iz perspektive krajnjih korisnika širokopojasnog Interneta.

Ceo tekst novog Pravilnika možete pročitati na ovom linku.

Minimalna brzina

U novom Pravilniku, definisana je minimalna brzina prenosa podataka koja iznos 70% od ugovorene brzine.

U prethodnom Pravilniku, postojala je obaveza operatora da pruži minimalno 80% od ugovorenog protoka, osim za bežični prenos, tokom celog obračunskog perioda.

Novi Pravilnik definiše obavezu minimalne brzine u nekom trenutku koja mora biti barem 70% od ugovorene, a korisnik ima pravo na umanjenje računa već posle 48 časova ukoliko je brzina manja od propisane minimalne.

Prosečna brzina tokom obračunskog perioda mora biti barem 80% od ugovorene i mora biti dostupna minimalno 90% vremena.

Merenje brzine

Novi Pravilnik predviđa mogućnost da korisnik od RATEL-a dobije merni uređaj putem kojeg će se vršiti merenje brzine protoka. Ovo nije bilo definisano u prethodnom Pravilniku.

Takođe, merodavni su i testovi brzine ostvareni putem RATEL NetTest sajta, koje korisnik može samostalno pokrenuti.

Brzina kod mobilne mreže

U novom Pravilniku definisana je minimalna brzina preko mobilne LTE mreže, koja iznosi 4 Mbps download i 1 Mbps upload.

U prethodnom Pravilniku bila je definisana brzina od 128 Kbps download i 64 Kbps upload.

Karakteristike mobilnog Interneta

Operator je u obavezi da pre zaključenja ugovora sa Korisnikom istog obavesti o karakteristikama mobilne telekomunikacione mreže, projektovanim maksimalnim, minimalnim i očekivanim brzinama pristupa Internetu na lokaciji korisnika, omogući Korisniku uvid u mapu pokrivenosti signalom mobilne mreže, obavesti korisnika o postojanju mogućnosti da ugovori probni period za korišćenje usluge mobilnog Interneta, kao i da brzine pristupa Internetu mogu biti umanjene usled terminalne opreme koju poseduje korisnik (ukoliko ista ne podržava maksimalne brzine na LTE mreži). 

Obaveza dostavljanja dokaza

Po novom Pravilniku, postoji obaveza da korisnik koji podnosi prigovor RATEL-u dostavi dokaze. U prethodnom Pravilniku to nije bilo izričito navedeno.

Širokopojasni pristup

Ukinuta je minimalna brzina za širokopojasni pristup koja je bila definisana kao "brže od 256 kbps u bilo kom smeru".

Obaveštavanje korisnika

Operator je u obavezi da pre zaključenja ugovora sa Korisnikom, istom predoči karakteristike Internet usluge u vidu minimalne, prosečne i maksimalne brzine protoka, kao i dostupnost usluga i postojanje faktora koji mogu da utiču na kvalitet pružene usluge.

Probni period

Operator je u obavezi da korisniku omogući probni period za usluge mobilnog Interneta u trajanju ne dužem od 30 dana (minimum nažalost nije propisan), barem jednom godišnje. 

1
❤️
9
👍
1
😲
0
😢
0
😠
1

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara


VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno