TeleSrbija

Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL) donela je rešenje o uslovima pružanja javnih elektronskih komunikacionih usluga na fiksnoj lokaciji putem javnih mobilnih komunikacionih mreža korišćenjem CLL (Cellular local loop) tehnologije.

U okviru rešenja, donetog 07.06.2021. godine, objavljenog pod brojem 1-01-3491-140/21-1, u okviru kojeg je omogućeno pružanje usluga fiksne telefonije putem mobilne mreže (Wireless local loop - WLL; Cellular local loop - CLL) svim operatorima u Srbiji na svim lokacijama bez obzira na broj stanovnika.

U okviru prethodnog rešenja br. 1-01-3491-1148/17-10 koje je donela Regulatorna agencija 2018. godine, pružanje usluga fiksne tehnologije putem CLL tehnologije bilo je omogućeno samo na lokacijama sa manje od 3000 stanovnika. U skladu sa tim, usluge su pružali Telekom Srbija, A1 Srbija (tada Vip mobile) i Telenor Srbija (samo u okviru univerzalnog servisa).

Kao obrazloženje za pokretanje upravnog postupka koji je prethodio ovom rešenju, RATEL navodi:

U proteklom periodu broj korisnika elektronske komunikacione usluge na fiksnoj lokaciji putem javnih mobilnih mreža, korišćenjem CLL tehnologije (Cellular Local Loop), nije se u značajnoj meri povećao i određeni operatori su zatražili od RATEL-a da preispita odluku u pogledu ograničenja korišćenja navedene tehnologije.

Za sada nije bilo javne reakcije od strane operatora mobilne telefonije koji pružaju i usluge fiksne telefonije. Ukoliko dođe do promena, TeleSrbija će - kao i uvek - ispratiti i izvestiti o istima.

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara


Ovaj tekst je objavljen pre nego što je portal TeleSrbija registrovan kao elektronski medij u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno