TeleSrbija

U vezi sa višegodišnjim problemom na koji krajnji korisnici usluga telekomunikacionih operatora nailaze, povodom prakse operatora da sva obaveštenja o promenama uslova pružanja usluge, kao što su povećanje cene, ukidanje TV kanala, promene paketa, promene opštih uslova, promene politike prihvatljivog korišćenja, i slično, objavljuju samo i isključivo na web sajtu, što sprečava mnoge korisnike da to obaveštenje vide, i samim tim ih prevarno i pod obmanom uslovljavaju da prihvate nove uslove sa kojima se možda ne slažu, obratili smo se Ministarstvu informisanja i telekomunikacija sa zahtevom da konačno, nedvosmisleno, iznesu mišljenje oko sporne interpretacije Zakona o elektronskim komunikacijama, i time razjasne situaciju za sve aktere.

Sa zadovoljstvom možemo da podelimo informaciju da nam je Ministarstvo dostavilo mišljenje, koje potvrđuje našu interpretaciju člana 131. Zakona o elektronskim komunikacijama, odnosno, potvrđuje da operator korisnika mora da obavesti pojedinačno, slanjem SMS poruke, mejla, pisma, ili dodatkom obaveštenja uz račun, odnosno na trajnom nosaču podataka, što web sajt operatora NIJE

Obraćanje Ministarstva prenosimo u celosti:

Shodno članu 131. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“, br. 35/23), pružalac javno dostupne elektronske komunikacione usluge, osim pružaoca komunikacione usluge između osoba koja nije zasnovana na korišćenju numeracije i pružaoca usluga komunikacije između mašina, dužan je da krajnjeg korisnika, najmanje 30 dana unapred, na jasan i razumljiv način, na trajnom nosaču podataka ili na drugi odgovarajući način koji omogućava krajnjem korisniku da sačuva obaveštenje na trajnom nosaču podataka, obavesti o nameri jednostrane izmene uslova ugovora, kao i pravu krajnjeg korisnika na raskid ugovora pre isteka perioda na koji je zaključen, bez obaveze plaćanja troškova u vezi sa raskidom.

Imajući u vidu da član 4. istog zakona definiše trajni nosač podataka kao sredstvo koje krajnjem korisniku omogućava čuvanje informacija koje su mu lično upućene i kojima može naknadno pristupati tokom odgovarajućeg vremena u svrhe za koje su te informacije namenjene i koje omogućavaju nepromenjenu reprodukciju sačuvanih informacija, ukazujemo da objavljivanje obaveštenja o nameri jednostrane izmene uslova ugovora na internet stranici pružaoca javno dostupne elektronske komunikacione usluge nije dovoljno.

Po navedenom, podnećemo prekršajne prijave protiv operatora Telekom Srbija, SBB, Yettel, Orion telekom, Sat trakt, Astra telekom, Jotel. 

4
❤️
6
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

1 komentar

newtesla
Mali broj ljudi uspe i Lučiću i Šolaku, ali i Đinoviću i bugarima pride - da digne pritisak na dvesta. E neka!

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno