TeleSrbija

Ministarstvo informisanja i telekomunikacija objavilo je novi nacrt Zakona o elektronskim komunikacijama, koji je pripremila radna grupa formirana radi izrade novog Zakona o elektronskim komunikacijama.

Vest je objavljena na sajtu MIT. (arhivirano ovde)

Pripremljeni Nacrt zakona teži potpunoj usklađenosti sa Direktivom (EU) 2018/1972 Evropskog parlamenta i Saveta od 11. decembra 2018. godine o uspostavljanju Evropskog zakonika o elektronskim komunikacijama.

Nacrt Zakona o elektronskim komunikacijama arhiviran je na ovom linku.

Ministarstvo navodi da "obezbeđivanje uslova za ravnomeran razvoj elektronskih komunikacija na celoj teritoriji Republike Srbije i stvaranje savremenog poslovnog ambijenta prema evropskim standardima, sa pozitivnim efektima na ekonomiju i standard stanovništva, predstavljaju najznačajnije ciljeve novog Zakona o elektronskim komunikacijama. "

Novim zakonom će se podsticati povezanost, široka dostupnost i upotreba mreža nove generacije, uzimajući u obzir nova tehnološka dostignuća, kao i obezbediti kontinuirano unapređenje kvaliteta usluga elektronskih komunikacija, neophodne promene u režimu pružanja usluga univerzalnog servisa i dodatna zaštita prava krajnjih korisnika.

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara


Ovaj tekst je objavljen pre nego što je portal TeleSrbija registrovan kao elektronski medij u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno